دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:58
مناقصه حفاظت فیزیکی شهر جدیدمجلسی اراضی دولتی آن و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی (1394/12/8)

حفاظت فيزيكي شهر جديدمجلسي اراضي دولتي آن و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي

 

بسمه تعالي

 دعوتنامه شركت در مناقصه

 

شركت/ پیمانكار

            شركت عمران شهرجديد مجلسي درنظردارد حفاظت فيزيكي شهر جديد مجلسي،اراضي دولتي آن و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي رااز طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.

 

الف) موضوع كار

موضوع كارعبارتست از حفاظت فيزيكي شهر جديد مجلسي،اراضي دولتي آن و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي براساس شرايط خصوصي پيوست

 

ب ) شرح مختصر كار                                                   

-حفاظت فيزيكي شهروشركت شامل: اراضي محدوده طرح جامع شهر-محلات مسكن مهر-تاسيسات زير بنائي و روبنائي-اموال و كليه تجهيزات و مستغلات-پاركها و وسائل آن-مهمانسرا- خودروهاي متوقف در پاركينگ شركت-خانه هاي مسكوني شركت-ساختمان مركزي(به صورت شبانه روزي)و كليه محلات شهرطبق نقشه پيوست و بر اساس شرايط خصوصي مناقصه

 

پ) زمان اجراي كار

ازتاريخ انعقاد قرار داد به مدت (بعدد) 12 ( بحروف )دوازده ماه خورشيدي پيش بيني شده است

 

ث) تجهيزات ،وسايل و امكانات

_ پيمانكار ملزم مي باشد نسبت به تامين يك دستگاه خودرو مزدا دو كابين مدل1392 به بالا ويك دستگاه موتور سيكلت تريل 200 با ارائه اسناد و مدارك مربوطه آن(به نام پيمانكار) ونيزبكارگيري كليه تجهيزات، وسايل وامكانات مورد نياز مطابق شرايط خصوصي پيوست كه به تائيدكارفرمارسيده باشد، اقدام نمايد.

 

ج) محل اجراي كار

کیلو متر 20 جاده مبارکه – بروجن، شهر جدید مجلسی

 

چ) كارفرما و دستگاه مناقصه گزار

 شركت عمران شهر جديد مجلسي

 

ح) واحد كنترل بر نحوه عملكرد پيمانكار:

واحد حراست شركت عمران مجلسي

 

خ) تضمين شركت در مناقصه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/21ريال (بيست و يك ميليون ريال)است كه بايد به صورت زيرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

 

1) ضمانت نامه بانكي

 

تبصره : چك مسافرتي يا چك در گردش - چك شخصي و يا چك به هر شكل ممكن قابل قبول                نمي باشد مدت اعتبار ضمانتنامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و صادر شود.

 

ذ) نشاني محل واگذاري اسناد

اصفهان _ كيلومتر20جاده مباركه _  بروجن _ شهر جديد مجلسي _ شركت عمران شهر جديد مجلسي- امور قراردادها

 

ز) توضيحات

چنانچه پس از خريد اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستند مراتب را تا آخر وقت اداري يكشنبه مورخ  16/6/93 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت، پايان وقت اداري روزيكشنبه مورخ 16/6/93مي باشد .

اسناد و مدارك مناقصه تنها به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر و بامهر امضاي مجاز تحويل خريدار خواهد شد.

در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراٌ برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتباٌ به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پيمانكارن اطلاع دهيد. مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد و در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد گرديد.

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوت نامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با ساير اسناد تسليم شود.

 

س)بازگشائی پاکات:

 

-كليه پيشنهادهاي واصله در كميسيون مناقصه در ساعت 10 روزدوشنبه مورخ17/6/93  باز و وبصورت دو مرحله اي بررسي خواهدگرديد، مرحله اول پاكت الف بازگشائي ودر صورت تائيد تضمين شركت در مناقصه،پاكت ب بازگشائي گرديده واسناد و مدارك ارائه شده از طرف متقاضي،

 

مورد بررسي قرارخواهد گرفت كه در صورت تائيد عملكرد شركت وداشتن مجوز لازم از نيروي انتظامي وتائيد صلاحت از اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان وسوابق كاري مرتبط ، در مرحله دوم، پاكت ج بازگشائي و برنده مزايده مشخص خواهد گرديد.

 

- حضور يك نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادات آزاد است.

- دستگاه مناقصه گزاردررد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات بر اساس قانون برگزاري مناقصات مختار است.

_ كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده وپيشنهاد دهنده موظف است تاميزان كسورات مربوطه را از مراكز ذيصلاح استعلام نموده ودرقيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد و در پايان كار موظف به ارائه تسويه حساب بيمه و ماليات  خواهد بود.

_ به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر دريافت شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 -  پيمانكار موظف  به ارائه آناليز قيمت پيشنهادي خود مي باشد.

 

 – كليه هزينه هاي آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.

- عمليات پيش بيني نشده در حين كار با ابلاغ كتبي كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

- هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده اند طبق آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران  با آنان رفتارخواهد شد.

_ رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه شركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردی منعكس مي شود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

نشاني محل تسليم پيشنهادها

اصفهان_ كيلومتر20جاده مباركه بروجن_شهر جديد مجلسي بلوار ارم، شركت عمران شهر جديد مجلسي تلفن 5452286-0335

 

 

                                                                                                                                                                                             شركت عمران شهر جديد مجلسي

                                                                                                                                                                  محمدرضا احمدي

                                                                                                                                                    نائب رئيس هیات مدیره  و مدير عامل

                                                      

دريافت مناقصه شماره