دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 23:05
مناقصه حفاظت فیزیکی شهرجدیدمجلسی (1396/11/11)
بسمه تعالي
    اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان
     باسلام
         احتراما خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به درج آگهي مناقصه به شرح ذيل، در دو نوبت با فاصله يك روز درصفحه آخرو در قطع 8/1در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار استان اقدام نمايند.
                       شهرام مجيدي                             
               نایب رئيس هيات مديره ومدير عامل
 

( عمومي  آگهي تجديدفراخوان مناقصه )
     شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصات عمومي ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني www.setadiran.ir  اقدام نمايد:
شماره فراخوان موضوع مناقصه مبلغ برآورد (ريال)
مدت قرارداد
مبلغ ضمانتنامه
 شركت در مناقصه(ريال)
شرايط
200961397000017 حفاظت فيزيكي شهر جديدمجلسي ، اراضي دولتي وساختمانهاي شركت عمران مجلسي  
000ر000ر000ر5
 
يكسال
 
000ر000ر250
داراي تائيد صلاحيت حفاظتي ومجوزات لازم از نيروي انتظامي وپليس پيشگيري
 
 
- تاريخ انتشار مناقصه درسايت : 96/11/10 
-  شرايط زماني دريافت اسناد مناقصه ازسامانه :  حداكثرتاساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 96/11/18
-  مهلت زماني ارائه پيشنهادات :  حداكثرتاساعت 14 روزيكشنبه مورخ 96/11/29
- زمان بازگشائي پاكات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/11/30
 -  نشاني كارفرما : اصفهان- كيلومتر20 جاده  مباركه  بروجن -  شهر جديد  مجلسي - بلوار ارم  شركت عمران مجلسي 
             تلفن:03152472733                           دورنگار52472214-031                             كد پستي45775-86316              
 سايت شركت عمران مجلسي: WWW.majlessi-ntoir.gov.ir
 كليه هزينه هاي چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
                                                                                             شركت عمران شهر جديد مجلسي