دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:15

جلسه پایش دوره ای عملکرد شرکت عمران شهر جدید مجلسی با حضور معاون محترم وزیر را ه و شهرسازی

جلسه پایش دوره ای عملکرد شرکت عمران شهر جدید مجلسی 
با حضور دکتر طاهرخانی معاونت محترم راه و شهر سازی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید باتفاق اعضای هیات مدیره و مدیران محترم شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مهندس مجیدی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت عمران مجلسی جلسه ای در روز پنج شنبه مورخ 96/9/2 با موضوع پایش دوره ای عملکرد شرکت عمران شهر جدید مجلسی در سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.
دکتر طاهرخانی هدف از برگزاری این جلسات را بررسی مشکلات شهر و نظارت و برنامه ریزی به صورت دوره ای دانستند.
 مهندس مجیدی مدیر عامل شرکت از وضعیت مسکن مهر، عملکرد درآمد و تهاتر و برنامه های کسب درآمد، وضعیت نیروی انسانی ، عملکرد شهرسازی و برنامه های آتی و خدمات روبنایی و زیر بنایی شهر جدید مجلسی گزارش جامعی ارائه نمودند.
در پایان دکتر طاهر خانی ، معاونین و مدیران حاضر در جلسه جهت پیش برد اهداف و برنامه های آتی شرکت عمران رهنمودهایی را بیان فرمودند.   1396/9/2 16:31