دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:16

جشنواره فیلم کوتاه و عکس شهروندان شهرهای جدید

جشنواره فیلم کوتاه و عکس شهروندان شهرهاي جديد
« با عنوان شهرجدید من»
 
آخرین مهلت ثبت نام 16 تیرماه 1397 در روابط عمومی شرکت عمران
اطلاعات فراخوان جشنواره:  www.ntoir.gov.ir
 
 
جوایز نقدی بخش فیلم:
نفر اول 4۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال*نفر دوم 25٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال*نفر سوم 15٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال *نفر چهارم 10٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال *نفر پنجم 9٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال*نفر ششم 8٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال*نفر هفتم 7٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  *نفر هشتم 6٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال*نفر نهم 5٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال *نفر دهم 4٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 
 
جوایز نقدی بخش عکس:
نفر اول  1۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال *نفر دوم  5٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال *نفر سوم  4٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال*نفر چهارم 3٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال*نفر پنجم   2٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال *نفر ششم 1٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
   1397/3/28 08:59