پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:33
مناقصه جدول گذاری و اجرای عملیات خاکی فضای سبز اطراف سایت گردشگری جهانگردی شهر جدید مجلسی بصورت تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده (1394/12/8)

جدول گذاري و اجراي عمليات خاكي فضاي سبز اطراف سايت گردشگري جهانگردي شهر جديد مجلسي بصورت تهاتر با زمين يا واحد ساخته شده

 

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد جدول گذاري و اجراي عمليات خاكي فضاي سبز اطراف سايت گردشگري جهانگردي شهر جديد مجلسي را بصورت تهاتر با زمين يا واحد ساخته شده از طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83  به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد

دريافت مناقصه شماره