پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:27
مناقصه جابجائی مسافر در محور مجلسی _مبارکه توسط اتوبوس واحد (بخش خصوصی) یا اتوبوس ایران پیما (1394/12/8)

جابجائي مسافر در محور مجلسي _مباركه توسط اتوبوس واحد (بخش خصوصي) يا اتوبوس ايران پيما

 

 

 

ماده يك : موضوع مناقصه:

 

1-1:عبارت است از جابجايي مسافردر محور مجلسي- مباركه بااستفاده از8 دستگاه اتوبوس واحد (مدل80به بالا) ويا اتوبوس ايران پيما (مدل70به بالا) كه از اين 8 دستگاه ، 6 دستگاه بصورت روزانه ومداوم فعاليت داشته و2دستگاه بصورت رزرو          مي بايست در محل حضور داشته باشد.

2-1:جابجايي مسافر ، زمان سرويس دهي (شروع و خاتمه)، ساعات كشيك، طول مسير،خطوط و جدول زمان بندي حركت اتوبوسها، مطابق پيوست مي باشد ، هرگونه تغيير در زمان ، مكان و نوع سرويس دهي توسط شركت عمران مشخص و كتباً جهت اجرا به طرف قرارداد ابلاغ ميگرددوطرف قرارداد موظف به ارائه خدمات مناسب با اتوبوسهاي تحت اختيار درخطوط تعيين شده مي باشد.

3-1:پس از برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار مناسب،كارفرما چگونگي استفاده ازاتوبوس واحد و يا اتوبوس ايران پيما را انتخاب وبصورت مكتوب به اطلاع پيمانكار خواهد رساند.

 

 

ماده دو: مدت قرارداد

مدت قرارداد درصورت عملكردمناسب و رعايت تعهدات توسط طرف قرارداد ، از تاريخ ثبت قرارداد به مدت يكسال شمسي ميباشد و پس از انقضا قابل تمديد مي باشد.

 

تبصره يك : درصورت عملكرد نامناسب و عدم رعايت تعهدات توسط طرف قرارداد، در هر زماني شركت عمران مي تواند قراردادرابصورت يكطرفه فسخ نمايد.

 

تبصره دو:طرف قرارداد در صورت انصراف از خدمات حداقل مي بايست دو ماه زودتر به شركت عمران اعلام نمايد.

 

 

 

ماده سه: سپرده شركت در استعلام

 

سپرده شركت در استعلام مبلغ000ر000ر50 ريال بصورت ضمانتنامه بانكي در وجه شركت عمران شهر جديد مجلسي                   مي باشدكه بعد از انعقاد قرارداد ، ضمانتنامه مذكور مسترد مي گردد . تضمين در پاكت الف واسناد مناقصه مربوطه و برگ پيشنهاد قيمت با مهرو امضاء در پاكت ب قرار داده شود .

 

ماده چهار: نرخ كرايه

1-4:نرخ كرايه مسافر طبق ماده 13 مصوبه هيات وزيران و پس ازتصويب توسط فرمانداري مباركه به طرف قرارداد ابلاغ و بصورت نقدي توسط پيمانكار ازمسافران دريافت ميگرددليكن هرگونه افزايش نرخ كرايه جابجايي مسافربراي سال بعدمنوط به اعلام شوراي ترافيك و سوخت استان در شهرستان مي باشد و پيمانكاران حق اضافه كردن وجهي را ندارند.

 

 

 

ماده پنج  : تعهدات و اختيارات پيمانكار

1-5:اخذ كليه مجوزات مربوطه از مراكز ذيصلاح(اداره پايانه ها ، پليس راه ، شهرداري مباركه و...) و نيز اخذ صورتحساب از مراكز مربوطه در صورت نيازبه عهده پيمانكار ميباشد و پيمانكار موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه وتحويل تائيديه هاي مذكوربه شركت عمران اقدام نمايد.

2-5: برنده مناقصه موظف است در انجام موضوع ماده يك از دفتر مناسب با موقعيت اداري استفاده نمايد . شرايط دفتر كار و دفاتر نظارت بايد مشخص و به شركت عمران اعلام شود.

3-5: برنده مناقصه موظف است پس ازتكميل پرونده و انجام مراحل گزينش درقبال اخذ گواهينامه اصلي و معتبر از راننده نسبت به صدور مدارك مورد تائيد اداره راهنمايي و رانندگي  اقدام نمايد.

4-5: مسوليت پاسخگويي و عملكرد كليه رانندگان خودروها بعهده برنده مناقصه مي باشد.

5-5:پيمانكار موظف است براي كليه رانندگان لباس متحدالشكل كه به تاييد شركت عمران مي رسد تهيه تا هنگام كار از آنها استفاده نمايند.

6-5: پيمانكار موظف است طبق برگ پيشنهاد قيمت پيوست ، قيمت پيشنهادي خود را به ازاي هر دستگاه اتوبوس موضوع ماده يك مناقصه اعلام نمايدكه بر اساس بند 1-1مندرج درماده يك، قيمت پيشنهادي ماهيانه به 6 دستگاه تعلق گرفته وبابت 2دستگاه رزرو50% قيمت پيشنهادي ماهيانه تعلق خواهد گرفت. 

7-5-قيمت پيشنهادي پيمانكار طبق برگ پيشنهاد قيمت، مجزا از نرخ كرايه مندرج در ماده چهارمذكور (نرخ كرايه اي كه توسط پيمانكار از مسافرين دريافت مي نمايد) بوده و مبلغي است كه كارفرما(شركت عمران) بابت انجام خدمات موضوع ماده يك مناقصه به پيمانكار پرداخت مي نمايد.

 

 

8-5: پيمانكار موظف است تعهدات لازم به منظور رعايت شئونات اسلامي ، اخلاقي ، اجتماعي و...  عدم نصب لوازم واشياي غير مجاز برابر ضوابط موجود از كليه رانندگان اخذ وبه آنها نظارت نمايد .

9-5:  هرگونه اقدام وانعقاد قرارداد تبليغاتي در چارچوب قوانين ومقررات جاري وضوابط معين شده توسط شركت عمران وتصويب آن با كنترل ونظارت شركت عمران صورت مي گيرد وپيمانكار موظف است 50% درآمد تبليغاتي را به شركت عمران پرداخت نمايد.

 10-5 : پيمانكار متعهد مي گرددرعايت كليه ضوابط ومقررات راهنمايي ورانندگي راخصوصا عدم توقف درمحل هاي غير مجاز ، معاينه فني ، بيمه شخص ثالث به كليه رانندگان ابلاغ نمايد مسئوليت ناشي از عدم رعايت هر يك ازموارد مزبور بعهده پيمانكار است و شركت عمران در اين مورد فاقد هرگونه مسئوليتي است كليه رانندگان موظف مي باشند هنگام سوار ويا پياده نمودن مسافر درايستگاههايي كه توسط شركت عمران مشخص وابلاغ مي گردد توقف كنند ضمنا كليه اتوبوسها بايستي ضمن داشتن پرده به تجهيزات ايمني ، اطفا حريق وجعبه كمكهاي اوليه مجهز باشند وراه اندازي خودرو بدون تجهيزات مذكور ممنوع است .

11-5: پيمانكار براي ساماندهي بهتر امور مي تواند نسبت به معرفي ايستگاههاي جديد به شركت عمران اقدام وپس از دريافت مجوز كتبي وتاييد ونصب تابلو توسط شركت عمران از آن استفاده نمايد .

12-5: رانندگان پيمانكار حق تغيير مسير درساعات كار به دلايل مختلف از قبيل ترافيك وغيره رانداشته و موظف مي باشند فقط از مسير اصلي (جاده مباركه به بروجن) تردد نمايند. درصورت مشاهده و گزارش تردد از مسيرهاي ديگر غير از مسير ذكر شده به ازاي هر دستگاه مبلغ 000ر000ر3 ريال جريمه و ازكاركرد ماهيانه كسر مي گردد.

 

13-5: پيمانكار موظف است نسبت به درج مشخصات خود بر بدنه اتوبوسها، جلو وعقب خودروها اقدام وميزان نرخ كرايه وكارت شناسايي راننده وكمك راننده كه به تاييد شركت عمران رسيده است را در محل مناسب در معرض ديد مسافرين قراردهد.

14-5: پيمانكار مكلف است كليه تعهدات مربوط به خودروهاي تحت اختيار مندرج دراين قرارداد رارعايت نموده و مسئول پاسخگويي به كليه مراجع قضايي واداري دررابطه با خودروهاي تحت اختيار وعملكرد كاركنان مربوطه وامكانات دراختيارخودخواهدبود بديهي است شركت عمران حق مطالبه هرگونه ضرر وزيان وخسارت احتمالي دراين رابطه رادرمحاكم قضايي جهت خود محفوظ مي دارد.

15-5: پيمانكار متعهد مي گردد نسبت به تفكيك مسافر زن ومرد طبق نظر شركت عمران اقدام نمايد .

16-5: پيمانكار موظف است شستشو ونظافت داخل وخارج خودروها را بصورت روزانه وبه طور كامل انجام داده بطوريكه مورد تائيد نماينده شركت عمران قرار گيرد .

 

17-5: پيمانكار متعهد مي گردد تمهيداتي را به منظور برگرداندن هر گونه اشياء و وسايل به جامانده از مسافرين به صاحبان آن فراهم نمايند وليست آن را پايان هر ماه مكتوب به شركت عمران اعلام نمايند .

18-5: پيمانكار متعهد مي گردد از شستشو ،تعميرات ،صافكاري ،تعويض روغن ونظاير آن در معابر عمومي اكيدا" خودداري نمايد ،توقف اتوبوسها در خارج از محل مشخص شده ممنوع بوده وطرف قرارداد موظف است اتوبوسها  را درپايان كار روزانه وشبانه در محل توقفگاه هاي معين شده توسط شركت عمران متوقف نمايد وبرابر برنامه معين  (طبق تعرفه )مجددا" در روز بعد شروع بكار نمايد بديهي است توقف اتوبوسها در خارج ازمحلهاي معين شده به هر دليل ممنوع بوده و درصورت تخلف،موضوع به كميته رسيدگي به تخلفات واختلافات ارجاع و رسيدگي خواهد شد .

19-5: پيمانكار موظف است در پايان هر 2 ماه نسبت به دريافت برگه عدم خلافي از راهنمائي ورانندگي اقدام نموده ونسبت به تمديد مدارك مورد نياز راهنمائي رانندگي درزمان خود اقدام نمايد.

20-5: پيمانكار مكلف است به محض تغيير نشاني خود مراتب را به شركت عمران اعلام نمايد در غير اينصورت مكاتبات ونامه هاي ارسالي به نشاني قبلي در قرارداد ملاك عمل خواهد بود .

21-5:در صورت تغيير در اعضاي هيات مديره و ومديرعامل طرف قرارداد ،اعضاي جديد نيز بايد واجد شرايط مقرر در دستورالعملهاي مصوب وابلاغي ورعايت ماده سه مصوبه باشند .

22-5: پيمانكار متعهد مي گرددبه اخطار وتذكرات بازرسان ومسئولين شركت عمران عمل نمايد .

23-5: پيمانكار موظف است نسبت به بيمه  شخص ثالث كليه اتوبوسهاي تحت اختيار اقدام نمايد .

24-5:با توجه به اينكه فعاليت اتوبوسها درهيچ شرايطي نبايد متوقف گردد پيمانكار بايد تمهيداتي اتخاذ كند تا در صورت خروج اتوبوس به هر دليلي از خط (خرابي ،تعميراتي ،مرخصي ،غيبت راننده و......)نسبت به تعيين اتوبوس و راننده جايگزين اقدام نمايد  وبرآن نظارت كند و در صورت عدم جايگزيني هر دستگاه اتوبوس در خط روزانه معادل 000ر000ر3ريال  به ازاي هر دستگاه بعنوان جريمه از كاركرد يا محل مطالبات كسر مي گردد.

25-5: پيمانكار موظف است در صورتي كه راننده خودروبه هر دليل وعلتي از طرف شركت و يا ساير دستگاههاي ذيربط فاقد صلاحيت رانندگي شود حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به معرفي راننده واجد شرايط جهت فعاليت اقدام نمايد .

26-5:كليه هزينه هاي اتوبوس از قبيل بيمه ، سوخت و لاستيك و حقوق راننده به عهده پيمانكار ميباشد.

27-5: پيمانكار به هيچ وجه حق واگذاري قرارداد را به صورت كلي ،جزئي ومشاركتي تا پايان تعهدات مندرج در قرارداد بدون هماهنگي شركت عمران به غير را نخواهد داشت . 

28-5: پيمانكار موظف است تمام خودروهاي خود را چه در ساعات اوج كاري و چه در ساعاتي كه تعداد مسافر كم باشد در خط حفظ نمايد.

 

 

29-5: پيمانكار موظف است يك نفر نيرو جهت كنترلر و ناظر كه مورد تائيد شركت عمران قرار گيرد انتخاب و حقوق و مزاياي وي را طبق قانون اداره كارو امور اجتماعي پرداخت نمايد.

30-5: پيمانكار بايد توانايي مالي داشته و متعهد مي گردد كه تا سه ماه حقوق و بيمه و ساير مزاياي پرسنل خود را پرداخت نمايد.

31-5: كليه رانندگان معرفي شده از طرف پيمانكار بايدداراي گواهي عدم سوء پيشينه ، عدم اعتياد ، كارت سلامت و... بوده ومورد تائيد واحد حراست شركت عمران مجلسي قرار گيرند.

 

ماده شش :تعهدات و اختيارات شركت عمران

1-6:شركت عمران هيچ نوع تعهدي نسبت به هيچ يك از پرسنل طرف قرارداد اعم از كاركنان يا رانندگان تحت پوشش نداشته وكليه مسئوليتهاي قانوني مربوطه بعهده طرف قرارداد مي باشد .

2-6:در صورت نياز به مكاتبه و معرفي پيمانكار به دستگاههاي ذيربط جهت اخذ مجوزها ، شركت نسبت به صدور معرفي نامه اقدام و مسئوليت دريافت مجوز به عهده پيمانكار ميباشد.

3-6: پيمانكار مكلف است كليه مفاد اين مناقصه را اجرا نمايد و درصورت تخلفات از مفاد اين مناقصه شركت عمران طبق صلاحديد حق فسخ قرارداد يا جريمه كاركرد را بر اساس نظر ناظريا ارجاع موضوع به كميته انضباطي ورسيدگي به تخلفات موضوع ماده 17 مصوبه هيات وزيران خواهد داشت .

4-6 - نظارت بر عملكرد طرف قرارداد و نحوه سرويس دهي خودروها تحت اختيار با عوامل و مسئولين ذيربط شركت عمران خواهد بود.

ماده هفت: مقررات انضباطي

1-7 - پيمانكار با امضاي شرايط مناقصه ودر صورت برنده شدن انعقاد پيمان ، دستور العمل انضباطي جدول تخلفات را قبول و اقرارمي نمايد كه در صورت بروز هرگونه تخلف مندرج در جدول مذكور و مفاد اين مناقصه عواقب تخلفات و پرداخت خسارت متعلقه را پذيرفته و متقابلا" طي تعهد نامه رسمي رعايت مفاد آن را از رانندگان خود بخواهد . بديهي است طرف قرارداد در مقابل شركت عمران مسئول مي باشد.

2-7 – شركت عمران  مجاز است در صورت بروز هرگونه تخلف از مفاد قرارداد و يا تخلفات مندرج در جدول مذكور با تكرار آن نسبت به متوقف نمودن خودرو تا رفع آثار تخلف و ايفاي تعهدات و يا تعيين نهائي شركت و يا راننده وي اقدام نمايد بديهي است طرف قرارداد نيز مي تواند با اخذ تعهد از رانندگان مبني بر اجازه جلوگيري از فعاليت خودرو در صورت بروز هر نوع

 

 

تخلف نسبت به توقيف خودروهاي تحت پوشش تا رفع آثار تخلف و ايفاد تعهدات اقدام نمايد و در صورت عدم جايگزيني هر دستگاه اتوبوس به هر دليل از خط خارج شده مبلغ 30درصد قرارداد بصورت روزانه از كاركرد كسر مي گردد.

3-7 – به منظور رسيدگي به تخلفات رانندگان شركت ، جلسه كميته انضباطي تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد اعضاي اين كميته متشكل از سه نفر به شرح ذيل مي باشد .

1 – نمايند شركت عمران    2 – نماينده طرف قرارداد     3- داور مرضي الطرفين ازسازمان حمل و نقل عمومي

تبصره  : در صورت اعتراض موضوع به هيات حل اختلاف ماده 8 اين قرارداد ارجاع خواهد شد .

 

4-7 – طرف قرارداد متقابلا" مي بايست مفاد دستورالعمل انضباطي جدول تخلفات و اختيار تصميم گيري هيات رسيدگي به تخلفات و همچنين مفاد اين قرارداد را به كليه رانندگان خود ابلاغ نمايد به نحوي كه از اجراي آنها توسط رانندگان و كمك رانندگان اطمينان حاصل نمايد .

ماده هشت –  تضمين حسن انجام كار و جبران خسارت

1-8: طرف قراردادموظف مي باشدبه منظور تضمين انجام تعهدات و همچنين خسارات ناشي از تخلفات ،ضمانتنامه بانكي معادل10% مبلغ پيشنهادي ساليانه خود بابت 8 دستگاه را در اختيار شركت عمران مجلسي قرار دهد تا شركت عمران در صورت بروز خسارات احتمالي معادل آن را به تشخيص از محل ضمانتنامه  برداشت نمايد .

2-8:طرف قرارداد موظف است هر ماهه گزارش مالي دريافت ريالي و تعداد مسافران را به شركت عمران با مستندات لازم ارائه نمايد.

 

ماده نه – مرجع  حل اختلاف

 

در مواردي كه مفاد اين آئين نامه صريح نبوده و يا تفاسير متفاوتي از آن وجود داشته باشد موضوعات با عنايت به روح حاكم در توافق نامه في مابين ( شركت عمران و بخش خصوصي ) و قواعد مسلم حقوقي ودر چارچوب قوانين و مقررات جاري در كميته رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد و اعضاي اين كميته متشكل از 4 نفر به شرح ذيل مي باشد

نماينده تام الاختيار طرف قرارداد

نماينده تام الاختيار شركت عمران با حفظ سمت دبير جلسات كميته

نماينده وزارت كشور در امور حمل و نقل عمومي

داور مرضي الطرفين ازسازمان حمل و نقل عمومي

راي كميته با اكثريت آراء براي طرفين معتبر خواهد بود و طرف قرارداد متعهد است تصميمات اين كميته را پذيرفته و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد .

 

 

بند مذكوربر اساس دستور العمل واگذاري بخش خصوصي مصوب 5/9/1385 هيات دولت تعيين گرديده و توافق خلاف ان منع قانوني دارد.

ماده ده – قانون منع مداخله

طرف قرارداد اقرار به عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 نمود و مسئوليت هاي ناشي از آن را به عهد  مي گيرد .

ماده يازده : فسخ قرارداد

طرف قرارداد مكلف است كليه مفاد قرارداد منعقده را اجرا نمايد و در صورت تخلف از مفاد قرارداد مربوطه، شركت عمران موضوع را به كميته رسيدگي به تخلفات موضوع ماده نه ارجاع نموده و طبق صلاحديد حق فسخ قراردادرا داشته و خسارت وارده را با احتساب دوبرابر افزايش از محل مطالبات پيمانكاركسر  مي نمايد.

بديهي است هيچ نوع اعتراضي از طرف پيمانكار مبني براينكه تخلف توسط راننده بوده است وخسارت نيز بايستي توسط وي پرداخت شود پذيرفته نيست و شركت مسئوليت پاسخگوئي به اعمال كليه رانندگان خود را دارد در مقابل شركت عمران همكاري لازمه را جهت اجراي كليه مفاد بندهاي قرارداد و در جهت اجرايي شدن دستورالعمل انضباطي جدول تخلفات به نحو احسن با شركت خواهد داشت .

 

 ماده دوازده: ارايه پيشنهاد قيمت

 

1-12:آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت تا آخر وقت اداري مورخ 18/06/93 و محل تحويل آن  دبير خانه شركت عمران        مي باشد.

2-12: كليه مدارك پيوست مناقصه بايد به امضا مجاز شركت برسد و ممهور به مهر گردد.

3-12:به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا بعد از مهلت مقرر تسليم و يا يصورت مشرو ط ، مخدوش و يا ميهم ... باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-12 : كليه پيشنهادات باحضور اعضاكميسيون در روز چهارشنبه 19/06/93 در محل شركت عمران باز خواهدشد ، ورود كليه پشنهاد دهندگان آزاد است.

5-12: كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده و پيمانكار موظف است كسورات مربوطه را از مراكز ذيصلاح استعلام نموده و در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

6-12: كليه هزينه هاي درج آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

                                                                    

                                                                                            محمدرضا احمدي

                                                                                     نايب رييس هيات مديره و مديرعامل

دريافت مناقصه شماره