پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:25
مناقصه تنظیف شهر جدید مجلسی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی (1394/12/8)

تنظيف شهر جديد مجلسي و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي

 

شركت عمران شهرجديد مجلسي درنظردارد تنظيف شهر جديد مجلسي و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي رااز طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.

 

الف) موضوع كار

موضوع كارعبارتست از تنظيف شهر جديد مجلسي و ساختمانهاي شركت عمران مجلسي

 

ب ) شرح مختصر كار                                                   

- تنظيف سطوح شهر، تنظيف كليه خيابانها- معابر- پاركها- سطوح آسفالت ، ساختمان اداري و سالن اجتماعات و دفاتر اداري – وسايرخدمات و مواردي كه به تفصيل در شرايط خصوصي اسناد مناقصه عنوان گرديده است.

 

پ) زمان اجراي كار

ازتاريخ انعقاد قرار داد به مدت (بعدد) 12 ( بحروف )دوازده ماه خورشيدي پيش بيني شده است

ت ) مبلغ پيمان

برآورد اوليه حدود 000/000/340/2 ريال مي باشد.

 

ث) تجهيزات ،وسايل و امكانات

 

_ پيمانكار ملزم مي باشد نسبت به تهيه وحمل وبكارگيري,كليه تجهيزات، وسايل وامكانات مورد نياز مطابق شرايط خصوصي پيوست كه به تائيدكارفرمارسيده باشد، اقدام نمايد.

 

ج) محل اجراي كار

کیلو متر 20 جاده مبارکه – بروجن، شهر جدید مجلسی

 

چ) كارفرما و دستگاه مناقصه گزار

 شركت عمران شهر جديد مجلسي

 

ح) واحد كنترل بر نحوه عملكرد پيمانكار:

واحد بهره برداري شركت عمران مجلسي

 

خ) تضمين شركت در مناقصه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/17ريال (هفده  ميليون ريال)است كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زيرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

 

1) ضمانت نامه بانكي

2) پرداخت بصورت نقدي به حساب شماره 2173690201001 سيبا بانك ملي و ارسال فيش واريزي .

تبصره : چك مسافرتي يا چك در گردش و چك شخصي به هر شكل ممكن قابل قبول نمي باشد مدت اعتبار ضمانتنامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و صادر شود.

 

د) نشاني محل فروش اسناد

اصفهان _ كيلومتر20 جاده مباركه _  بروجن _ شهر جديد مجلسي _ شركت عمران شهر جديد مجلسي- امور قراردادها

ز) توضيحات

چنانچه پس از خريد اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستند مراتب را تا آخر وقت اداري روزيكشنبه مورخ 17/9/92به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت، پايان وقت اداري روزيكشنبه مورخ 17/9/92مي باشد .

اسناد و مدارك مناقصه تنها به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر و بامهر امضاي مجاز تحويل خريدار خواهد شد.

در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراٌ برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتباٌ به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پيمانكارن اطلاع دهيد. مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد و در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد گرديد.

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوت نامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با ساير اسناد تسليم شود.

 

س)بازگشائی پاکات:

-كليه پيشنهادهاي واصله در كميسيون مناقصه در ساعت 10 روزدوشنبه مورخ 18/9/92  باز و وبصورت دو مرحله اي بررسي خواهدگرديد، مرحله اول پاكت الف بازگشائي ودر صورت تائيد تضمين شركت در مناقصه،پاكت ب بازگشائي گرديده واسناد و مدارك ارائه شده از طرف متقاضي، مورد بررسي قرارخواهد گرفت كه در صورت تائيد عملكرد شركت وداشتن تائيد صلاحت لازم از اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان وسوابق كاري مرتبط ، در مرحله دوم، پاكت ج بازگشائي و برنده مزايده مشخص خواهد گرديد.

- حضور يك نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادات آزاد است.

_ دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات بر اساس قانون برگزاري مناقصات مختاراست.

 

 

_ هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده اند طبق آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران  با آنان رفتارخواهد شد.

 

_ رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه شركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردی منعكس مي شود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

_ كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده وپيشنهاد دهنده موظف است تاميزان كسورات مربوطه را از مراكز ذيصلاح استعلام نموده ودرقيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

 و در پايان كار موظف به ارائه تسويه حساب بيمه و ماليات  خواهد بود.

_ به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر دريافت شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 -  پيمانكار موظف  به ارائه آناليز قيمت پيشنهادي خود مي باشد.

 

 – كليه هزينه هاي آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.

- عمليات پيش بيني نشده در حين كار با ابلاغ كتبي كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

 

ش)نشاني محل تسليم پيشنهادها

اصفهان_ كيلومتر20جاده مباركه بروجن_شهر جديد مجلسي بلوار ارم، شركت عمران شهر جديد مجلسي تلفن 5452286-0335