شنبه 29 دی 1397 ساعت 16:57

برگزاری همایش سراسری بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید ایران و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری

همایش تخصصی بازخوانی تفکرو تجربه شهرهای ایران و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری درروزچهارشنبه مورخ 96/1/30 در شهر جدید صدرا آغاز گردید
   1396/1/30 13:02