شنبه 29 دی 1397 ساعت 15:30

برگزاری راهپیمایی پرشکوه روز جهانی قدس در شهر جدید مجلسی

(روز قدس)یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مشرکین است. روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند. روزیست که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزیست که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد.(امام خمینی ره)

مسنولین شهر و شهرستان همگام با ملت غیور ایران در راهپیمایی پرشکوه روز جهانی قدس در شهر مجلسی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین شرکت کردند.


   1396/4/2 12:53