دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 04:50

با اجرای فاز دوم در یکی دیگر ازدرخواستهای ساکنان مسکن مهر شهرجدید مجلسی با تحقق روشنایی بلوار فجرانجام پذیرفت.

پروژه روشنایی فاز دوم بلوار فجر با صرف اعتباری بالغ بر 2/200/000/000 ریال از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید مجلسی مورد بهره برداری قرار گرفت .گفتنی است طول این بلوار 600 متر بوده و با روشنایی این بلوار گام دیگری در جهت  تامین خدمات روبنایی ساکنین این قسمت از شهر برداشته میشود.
    1395/9/1 14:27