دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:15

بازدید آقای مهندس میریان عضو هیات مدیره شهرهای جدید از غرفه شهر جدید مجلسی در نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شهر جدید صدرا

در حاشیه همایش تخصصی شهرهای جدید مورخ 96/1/30 در شهر جدید صدرا ،  آقای مهندس میریان عضوهیات مدیره شهرهای جدید ایران از نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید بازدید نمودند.


   1396/1/30 15:23