بازدید آقای مهندس میریان عضو محترم هیات مدیره شهرهای جدید از غرفه شهر جدید مجلسی در نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شهر جدید صدرا

در حاشیه همایش تخصصی شهرهای جدید مورخ 96/1/30 در شهر جدید صدرا ، جناب آقای مهندس میریان عضو محترم هیات مدیره شهرهای جدید ایران از نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید بازدید نمودند.


   1396/1/30 15:23