پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:17
مناقصه انجام کلیه عملیات آماده سازی، محوطه سازی ،دیوار کشی و فضای سبز سایت گردشگری - جهانگردی شهر جدید مجلسی (1394/12/8)

انجام كليه عمليات آماده سازي، محوطه سازي ،ديوار كشي و فضاي سبز سايت گردشگري - جهانگردي شهر جديد مجلسي

 

شركت / پيمانكار

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد از محل اعتبارات عمراني ، پروژه انجام كليه عمليات آماده سازي ، محوطه سازي ،ديوار كشي و فضاي سبز سايت گردشگري – جهانگردي شهر جديد مجلسي را بشرح عمليات ذيل از طريق مناقصه به صورت يك مرحله اي طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/1383 پس از ارزيابي توان اجرايي پيمانكاران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

1) موقعيت طرح :

موقعيت طرح : كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن -  شهر جديد مجلسي –بلوار ارم - سايت گردشگري – جهانگردي شهر جديد مجلسي

2)  موضوع كار:

-           موضوع كار اين پروژه عبارت است از : انجام كليه عمليات آماده سازي ، محوطه سازي ،ديوار كشي و فضاي سبز سايت گردشگري – جهانگردي شهر جديد مجلسي بصورت تهاتر با زمين

3) برنامه زماني كلي اوليه :

زمان كلي اجراي پروژه دوازده ماه خورشيدي مي باشد .

 

4)  برآورد هزينه اجراي كار :

برآورد اوليه هزينه اجراي پروژه فوق به مبلغ حدود ( بعدد ) 000/000/000/31 ريال ( بحروف )سي و يك ميليارد ريال ميباشد كه به ازاي كار انجام شده و سقف قرارداد منعقد شده با برنده مناقصه زمين به قيمت كارشناسي روز واگذار مي گردد.  

 

5)  برنامه تداركاتي پروژه :

تهيه و حمل كليه مصالح ازمنابع مورد تائيد كارفرما بعهده پيمانكار مي باشد.

6) اختيارات دستگاه اجرايي

6-1- دستگاه اجرائي مي تواند در صورت صلاحديد هر بخش از اسناد ارزيابي را تا 48 ساعت قبل از سررسيد زمان تسليم ،‌ تغير ، اصلاح و يا تجديد نظر نموده و رسماً به پيمانكاران اعلام نمايد .

 

 

 

6-2- دستگاه اجرايي مي تواند در صورت صلاحديد مهلت تسليم اسناد ارزيابي را تمديد و كتباً به كليه پيمانكاران اعلام نمايد .

6-3- در صورتي كه شركت كننده در مناقصه ،‌ مدارك و مستندات هر يك از بخشهاي اسناد ارزيابي را به صورت ناقص ، مبهم ،‌ مشروط و يا مخدوش ارائه نمايد ،‌ دستگاه اجرايي مختار خواهد بود براساس نظر هيات ارزيابي ، اسناد وي را مردود و عيناً به شركت كننده مسترد نمايد .

6-4- در صورتي كه عدم صحت اطلاعات درج شده در اسناد ارزيابي براي دستگاه اجرايي محرز گردد،‌اسناد پيشنهاد دهنده مردود و نام وي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام  مي شود تا اقدام لازم در مورد وي به عمل آيد .

6-5- تعيين امتياز و ارزيابي توان اجرايي شركت كنندگان در فراخوان از اختيارات دستگاه اجرايي بوده و كسب حداقل 65% امتياز كل جهت دعوت به مناقصه الزامي است .

7) الزامات :   

7-1- كليه موارد درخواست شده در اسناد ارزيابي صرفاً جهت تعيين امتياز پيمانكاران واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه ميباشد و چيزي از تعهدات درج شده در اسناد مناقصه و يا اسناد پيمان كاسته نمي شود .

7-2- كليه صفحات اسناد ارزيابي بايستي ممهور به مهر و امضاي اشخاص تعهدآور آن شركت باشد .

7-3- ارائه كليه مستندات واطلاعات درخواستي جهت امتياز دهي هر يك از معيارها الزامي است.

7-4- چنانچه مستندات درخواست شده در هر معيار ارائه نگردد ، بنا به تشخيص هيات ارزيابي ،‌اسناد دريافتي مردود و يا درصدي از امتياز هر معيار داده خواهد شد .

7-5- ارائه كپي آخرين گواهينامه احراز صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاري .

7-6- ارائه گزارش خود اظهاري در خصوص:

- پايه و رشته پيمانكاري

- توان مالي ، تجهيزاتي و تداركاتي

- تعداد كارهاي در دست انجام

 

 

 

 

7-7- اساسنامه شركت به انضمام آگهي آخرين تغييرات انجام شده بايستي حتماً به صورت كپي برابر با اصل ( مصدق ) باشد .

                7-8- مستندات هر معيار بايستي به تفكيك هر معيار مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معيار باشد .

 

8) رشته و گروه پيمانكار:

بر اساس موضوع ماده 18 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران به شماره 197489/50 مورخ 17/10/82 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد دررشته ابنيه ،‌پايه 5 و بالاتر باشند.

 

9) كارفرما:

شركت عمران شهر جديد مجلسي

اصفهان – كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي بلوار ارم شركت عمران شهر جديد مجلسي تلفن: 2-52472211-031       03152472733

10) مشاور: -

11) زمان و نشاني تسليم اسناد :

- زمان تسليم اسناد تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران وارسال آن به كارفرما حداكثر تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ 22/7/93مي باشد .

- محل تسليم اسناد تكيمل شده استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران ، دبيرخانه شركت عمران شهر جديد مجلسي خواهد بود .

 

 

 

12) روش ارزيابي توان انجام كار پيمانكاران :

 

بر اساس موارد مندرج در اسناد ارزيابي كه توسط آن شركت / پيمانكاري تكميل و همراه مستندات ارائه گرديده ، هيات ارزيابي كليه اطلاعات و مستندات دريافتي را به طور دقيق مورد بررسي قرار داده و براساس امتيازات اخذ شده هر معيار به شرح جدول ذيل امتياز كل دريافتي پيمانكار را محاسبه خواهد نمود.

 

 

 

رديف

شرح

ضريب وزني هر معيار

امتياز هر معيار

امتياز پيمانكار

امتياز كل با اعمال ضرايب

1

تجربه ( سابقه اجرائي )

40%

100

 

 

2

حسن سابقه در كارهاي قبلي

30%

100

 

 

3

توان مالي

30%

100

 

 

جمع كل

100%

100

 

 

 

سقف امتياز هر معيار 100 مي باشد . ميزان امتياز كل دريافتي از مجموع حاصل ضرب وزني هر معيار با ميزان امتياز كسب شده از هيات ارزيابي براي آن معيار به دست مي آيد .

در صورتي كه هيات ارزيابي براي هر معيار امتيازات متفاوتي را بدهد ، امتياز دريافتي آن معيار برابر با ميانگين حسابي امتيازات اخذ شده از آن معيار مي باشد .

كسب حداقل 65% امتياز كل جهت شركت در مناقصه الزامي است .

 

                                                                                            محمد رضا احمدي

                                                                             نائب رئيس هيات مديره ومدير عامل

 

دريافت مناقصه شماره