شنبه 29 دی 1397 ساعت 16:48

انتخاب اعضای اولین دوره شورای اسلامی شهر جدید مجلسیبدینوسیله انتخاب آقایان مهرداد رحمانی، ایمان ابراهیمیان، علی احمدپور مبارکه، جلیل آبروی و خانم اعظم یلمه را به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر

جدید مجلسی تبریک گفته و از خداوند منان برای این عزیزان آرزوی موفقیت مینماییم.

                                                                                                                          روابط عمومی شرکت عمران
   1396/3/24 11:08