پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:19

آماده واگذاری واحدهای تجاری سایت مهارت شهر جدید مجلسی

مشخصات واحدهای تجاری آماده واگذاری در شهر جدید مجلسی

تعداد: 9 واحد
مساحت زیربنای کلی: 523 مترمربع
مساحت محوطه: 220 مترمربع
نشانی: مجلسی بلوار دکتر حسابی سایت مهارت
   1396/4/27 12:31