شنبه 29 دی 1397 ساعت 16:12

آماده نمودن تعداد 72 باب مغازه تجاری در شهر جدید مجلسی

شرکت عمران با مشارکت شرکت کنکاش سروستان سپاهان اقدام به آماده سازی تعدادی مغازه تجاری در شهرجدید مجلسی با مشخصات ذیل نموده است

نشانی: مجلسی ، بلوارفجر

تعداد: 72 باب

مساحت کل : 1344 متر مربع

مساحت هر باب مغازه: 20 الی 25 متر مربع

نوع مصالح: بتن با نمای کامپوزیت آلومینیومی   1396/3/22 11:05