جمعه 26 مهر 1398 09:56

آغاز عملیات پیاده سازی (میخ کوبی) مسیر قطار حومه ای _ متروی شهر مجلسی - بهارستان

شروع عملیات خاکی و احداث ابنیه فنی (میخ کوبی)مسیر ریلی قطار حومه ای  شهر مجلسی - بهارستان
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
طول خط که توسط شرکت عمران مجلسی تا فولاد مبارکه اجرا می گردد 10 کیلومترمیباشد
پیمانکار: شرکت آفتاب چشمه آریانا
مبلغ برآورد هزینه حدود234/000/000/000 ریال


   1398/7/15 14:26