مناقصه اسنادارزیابی و شناسائی سرمایه گذارواقع درشهر جدید مجلسی

اسنادارزيابي و شناسائي سرمايه گذار

 

مشاركت دراحداث پنج پروژه مشارکتی واقع درشهر جديد مجلسي شامل:

1- احداث 271 واحد ویلائی- اسکلت مدرسه – ساختمان بهداشتی ومجموعه تجاری

2- احداث آپارتمانهای مسکونی-  مسجد

3- احداث آپارتمانهای مختلط مسکونی و تجاری – سالن ورزشی سرپوشیده وباز

4- احداث باغ ویلا

5-احداث سایت صنایع دستی

دريافت مناقصه شماره