احمد جباری
نام و نام خانوادگی : احمد جباری
پست الکترونیک : iekaj5358@yahoo.com
سمت : مدیر فناوری اطلاعات وارتباطات