پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:25

احداث پارک قطعه شماره یک در شهر جدید مجلسی

بهره برداری از پارک قطعه شماره یک واقع در شهر جدید مجلسی بلوار سهیل (مسکن مهر) با مساحت 6580 مترمربع و ارزش 4/000/000/000 ریال

 عملیات و مصالح استفاده شده در احداث این پارک عبارتنداز:
*خاک برداری و خاک ریزی (با حجم بالا)
*استفاده از سنگ مالون 
* استفاده از جدول ، بلوک فرش و بتن
   1396/2/11 10:00