پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:10
مناقصه احداث واحدهای تجاری محله مهران از سایت مسکن مهر (1394/12/8)
احداث واحدهاي تجاري محله مهران از سايت مسكن مهر  
 

 
بسمه تعالي
دعوتنامه شركت در مناقصه
شركت ........
        شركت عمران شهر جديد مجلسي درنظر دارد احداث واحدهاي تجاري محله مهران از سايت مسكن مهر را از طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 و بر اساس بخشنامه اجراي كارهاي ساختماني بصورت سرجمع به شماره 6405/100 مورخ 4/2/89 به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.
 
 الف) موضوع كار
 
موضوع كار عبارتست از: احداث واحدهاي تجاري محله مهران از سايت مسكن مهر شهر جديد مجلسي بازيربناي حدود: 274 متر مربع
تبصره: مساحت مذكور پس از اتمام كاربصورت دقيق اندازه گيري شده و ملاك محاسبات قرارخواهدگرفت.
 
ب ) شرح مختصر كار                                               
  موضوع عمليات موضوع مناقصه شامل :         
پي كني و خاكبرداري ، قالب بندي ،آرماتور بندي و بتن ريزي ،اجراي كامل اسكلت بتني، كرسي چيني ،عايقكاري رطوبتي و حرارتي،بلوكاژ كف ،آجر كاري ،شيب بندي بام ، نما چيني ، اجراي كاشي ، سراميك ، سفيد كاري و شمشه گيري،تهيه و نصب شيشه سكوريت ، اجراي آجر نما ،اجراي تاسيسات برقي-مكانيكي وساير موارد پيش بيني شده مطابق مشخصات فني خصوصي و جداول پيوست.
 
پ) زمان اجراي كار
از تاريخ نخستين صورتجلسه تحويل كارگاه نه ماه خورشيدي پيش بيني شده است .
 
 
ت ) مبلغ برآورد هزينه اجراي كار
 
 
مبلغ اوليه برآورد هزينه اجراي كار 000/000/500/1 ريال( يك ميليارد و پانصد ميليون ريال) بر اساس فهارس بهاي سال1393 بدون احتساب تعديل و پيش پرداخت مي باشد.
 
ث) مصالح
_ تهيه و حمل مصالح مورد نياز تا پاي كاربرعهده پيمانكارمي باشد.
 _ پيمانكار ملزم به تهيه مصالح مصرفي از منابع و معادن مورد تاييد بوده و تغيير در محل تامين منابع و مصالح به واسطه تغيير در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز مي باشد.
-پيمانكار موظف مي باشد قبل از اجراي كار،كيفيت مصالح مصرفي را به تائيد دستگاه نظارت برساند.
ج) محل اجراي كار
کيلو متر 20 جاده مبارکه - بروجن - شهر جديد مجلسی- محله مهران(تجاري هاي مسكن مهر هسا)
 
 
 
چ) كارفرما و دستگاه مناقصه گزار
 شركت عمران شهر جديد مجلسي
ح) دستگاه نظارت
دفتر فني شركت عمران مجلسي
 
خ) تضمين شركت در مناقصه
مبلغ تضمين شركت در 000/000/12 (دوازده ميليون ريال) است كه بايد به صورت مشروحه زيرهمراه با استاد مناقصه مربوط به پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
-ضمانت نامه بانكي
تبصره : چك مسافرتي ،چك در گردش ،چك شخصي وياچك به هر شكل ممكن قابل قبول نمي باشد مدت اعتبار ضمانتنامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ ارائه پيشنهاد بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي پيوست تنظيم و صادر گردد.
 
د)اسناد مناقصه وهزينه خريد
 
اسناد مناقصه شامل: دعوتنامه شركت در مناقصه ، مشخصات فني خصوصي ،جداول پيشرفت فيزيكي ،نقشه هاي سازه،معماري،جدول نازك كاري ، مشخصات اجرائي و برآوردانجام كارمي باشد.
 -بابت خريد اسناد ومدارك پيوست مناقصه مبلغ000/200 ريال به حساب شماره2173690213002 بانك ملي شعبه مجلسي واريز گردد.
ذ) نشاني محل فروش اسناد
اصفهان ، كيلومتر20 جاده مباركه - بروجن ، شهر جديد مجلسي ، بلوار ارم ، شركت عمران مجلسي، امور قراردادها
ز) توضيحات
چنانچه پس از خريد اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستند مراتب را تا آخر وقت اداري روزشنبه مورخ  8/9/93به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.
آخرين مهلت تسليم پيشنهاد، ساعت 14 روزشنبه  مورخ8/9/93 مي باشد .
اسناد و مدارك مناقصه تنها به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر و بامهر امضاي مجاز تحويل خريدارخواهد شد.
در صورتيكه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراٌ برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتباٌ به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پيمانكارن
 اطلاع دهيد. مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد و در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و براي بار اول مشمول
 
 
اخطار كتبي و بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد گرديد.
- مدت اعتبار پشنهادات سه ماه مي باشد.
- تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوت نامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده مطابق با آگهي آخرين تغييرات رسيده و همراه با ساير اسناد تسليم شود.
 
س)بازگشائی پاکات:
 
-كليه پيشنهادهاي واصله در كميسيون مناقصه در ساعت 10 روز يكشنبه مورخ9/9/93 باز وخوانده ميشود.
 
ش) شرايط مناقصه:
 
-  حضور يك نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادات آزاد است.
-  دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات طبق قانون برگزاري مناقصات مختار است.
- هرگاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده اند طبق ماده 56 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتارخواهد شد.
 
- رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه شركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردی منعكس مي شود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.
-  پيمانكار موظف  به ارائه آناليز قيمت پيشنهادي خود پيوست برگ پيشنهاد قيمت مي باشد.
 
- كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده وپيشنهاد دهنده موظف است تاميزان كسورات مربوطه را از مراكز ذيصلاح استعلام نموده ودرقيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.
- به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا بعد از مهلت مقرر تسليم و يا به صورت مشروط ، مخدوش و يا مبهم و... باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
-كليه ضوابط مربوط به مسائل ايمني و حفاظت در كار به عهده پيمانكار خواهد بودو پيمانكار موظف است نسبت به بيمه نمودن كار موضوع پروژه به نفع شركت عمران اقدام ونموده و مدارك لازم را ارائه نمايد.
– به قيمتهاي پيشنهادي هيچگونه مابه التفاوت حمل و هيچگونه تعديل و پيش پرداختي تعلق نخواهد گرفت و حجم كل قرارداد تا 25% قابل افزايش يا كاهش خواهد بود .
- مقادير رديفها و برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه صرفا"راهنما بوده و جزء اسناد پيمان محسوب نمي گردد.
- شرايط عمومي پيمان سازمان مديريت و برنامه ريزي، حاكم بر قرارداد مي باشد.
 
- پيمانكارملزم به رعايت ضوابط و مقررات مربوط به بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/89.با موضوع اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع مي باشد.
- هزينه هاي درج آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.
 
 
 
 
- داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سربسته لاك و مهر شده كه محتوي سه پاكت جداگانه ((الف))، ((ب)) و ((ج)) ،به ترتيب بندهاي ذيل تنظيم نموده و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد:
- پاكت الف : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه
- پاكت ب : رونوشت مصدق اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور حاوي آخرين تغييرات مشخصات دارندگان امضاي مجاز پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهدآور،گواهينامه احراز صلاحيت و رتبه بندي شركت حداقل پايه پنج رشته ابنيه و گواهينامه مؤديان مالياتي
- دعوتنامه شركت در مناقصه به انضمام كليه اسناد و مدارك و نقشه هاي مهر و امضاء شده توسط پيمانكار،سوابق اجرائي مرتبط با موضوع مناقصه همراه با قراردادهاي منعقد شده مربوطه آن
- در صورتي كه مشخصات ارسالي در پاكت ب مورد تائيد دستگاه مناقصه گذار نبوده ومناقصه گر صلاحيت لازم وتوانائي انجام عمليات موضوع پيمان رادارا نباشد پاكت ج باز نخواهد شد .
-  دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات طبق قانون برگزاري مناقصات مختار است
- پاكت ج : برگ پيشنهاد قيمت به انضمام تجزيه بهاي پيوست آن
 
نشاني محل تسليم پيشنهادها :
اصفهان- كيلومتر 20جاده مباركه بروجن-شهر جديد مجلسي، بلوار ارم، شركت عمران شهر جديد مجلسي تلفن :03355452286
 
 
 
 
                                                        محمدرضا احمدي
                                  نائب رئيس هيات مديره و مدير عامل                                                     
 
دريافت مناقصه شماره