پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:48
مناقصه احداث اسکلت سالن همایش مجموعه فرهنگی سایت 70 هکتاری مسکن مهرشهر جدید (1394/12/8)

احداث اسكلت سالن همايش مجموعه فرهنگي سايت 70 هكتاري مسكن مهرشهر جديد

 

 

بسمه تعالي

شناخت پروژه

 

شركت / پيمانكار

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد از محل اعتبارات عمراني ، پروژه احداث اسكلت سالن همايش مجموعه فرهنگي سايت 70 هكتاري مسكن مهرشهر جديد مجلسي را بشرح عمليات ذيل از طريق مناقصه به صورت يك مرحله اي طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/1383 به روش فراخوان و ارزيابي توان اجرايي پيمانكاران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

1) موقعيت طرح :

موقعيت طرح : كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسي - سايت 70 هكتاري مسكن مهرشهر جديد مجلسي   

 

2)  موضوع كار:

-       موضوع كار اين پروژه عبارت است از : احداث  اسكلت سالن همايش مجموعه فرهنگي سايت 70 هكتاري مسكن مهرشهر جديد مجلسي شامل:

پي كني ،قالب بندي ،آرماتور بندي،بتن ريزي ،بتن مگر ، بتن با عيار300 ،بتن سبك ،اجراي اسكلت كامل ساختمان  و ساير موارد مرتبط تا تكميل اسكلت سالن همايش به مساحت زير بناي حدود1200 متر مربع

 

3) برنامه زماني كلي اوليه :

زمان كلي اجراي پروژه دوازده ماه خورشيدي مي باشد .

 

4)  برآورد هزينه اجراي كار :

برآورد اوليه هزينه اجراي پروژه فوق كه بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 1393 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري برآورد گرديده است به مبلغ حدود                               ( بعدد ) 12/000/000/000 ريال ( بحروف )دوازده ميليارد ريال ميباشد .

دريافت مناقصه شماره