دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:54
مناقصه اجرای محوطه سازی پارک محله مهران2 (هسا)شهر جدید مجلسی بصورت تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده (1394/12/8)

اجراي محوطه سازي پارك محله مهران2 (هسا)شهر جديد مجلسي بصورت تهاتر با زمين يا واحد ساخته شده

 

                                     بسمه تعالي

 

دعوتنامه شركت در مناقصه

 

 

شركت/ پيمانكار...

 

شركت عمران شهرجديدمجلسي درنظردارد اجراي محوطه سازي پارك محله مهران 2(هسا) شهر جديد مجلسي را بصورت تهاتر با زمين يا واحد ساخته شدهاز طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.

الف) موضوع كار

موضوع كار عبارتست از: اجراي محوطه سازي پارك محله مهران2 (هسا)شهر جديد مجلسي بصورت تهاتر با زمين يا واحد ساخته شده

ب) زمان اجراي كار

از تاريخ نخستين صورتجلسه تحويل كارگاه( بعدد) 5 ( بحروف )پنج ماه خورشيدي پيش بيني شده است .

پ ) مبلغ برآورد هزينه اجراي كار

 

مبلغ اوليه برآورد هزينه اجراي كار000/000/100/3  ( سه ميليارد و يكصد ميليون ريال ) بر اساسفهارس بهاي ابنيه و راه و باند سال 1393 و نقشه و مشخصات پيوست و بدون احتساب تعديل، پيش پرداخت و مابه التفاوت مي باشد.

تبصره:كارفرما مي تواند بابت اجراي محوطه سازي پارك محله مهران 2 (هسا) معادل 50 % مبلغ پيمان (ازمحل مطالبات قطعي شده برنده مناقصه) زمين يا واحد ساخته شده به قيمت كارشناسي روز واگذار نمايد.

 

ث )شرايط مناقصه

الف) با توجه به تهاتري بودن اين مناقصه ، جهت انجام تهاتر( تبصره بند پ) پس از ارائه صورت وضعيت توسط پيمانكار(برنده مناقصه ) به كارفرما ، از خالص مطالبات قطعي شده هر صورت وضعيت 50% درصد بلوكه مي گردد تا پس از رسيدن مبلغ بلوكه شده به مبلغ مورد تهاتر ، زمين يا واحد ساخته شده به قيمت كارشناسي روزجهت تهاتر واگذار گردد.

ب) مورد تهاتر پس از واگذاري وتحويل به پيمانكاربا حفظ شرايط كاربري ومطابق شرايط شركت عمران مجلسي قابل واگذاري (فروش) به غير مي باشد.

ج) در صورت فسخ يا خاتمه پيمان ( ماده 46 يا 48 شرايط عمومي پيمان) پيمانكار اختيار تصميم گيري در خصوص زمين يا واحد ساخته شده مورد تهاتر را تماماً به شركت عمران مجلسي واگذار مي نمايد.

 

 

د) در صورت درخواست پيمانكار و تاييد كارفرما، پيمانكار مي تواند به جاي كل مطالبات قطعي شده صورت وضعيتها ، معادل آن زمين يا واحد ساخته شده تحويل گيرد.

ت) مصالح

 

_ حمل مصالح مورد نياز تا پاي كاربرعهدهپيمانكار است.

_ پيمانكار ملزم به تهيه مصالح مصرفي از منابع و معادن مورد تاييد بوده و همچنين تغيير در محل تامين منابع و مصالح به واسطه تغيير در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز مي باشد.

ج) محل اجراي كار

اصفهان - کيلو متر 20 جاده مبارکه –بروجن، شهر جديد مجلسی

 

چ) كارفرما و دستگاه مناقصه گزار

 شركت عمران شهر جديد مجلسي

ح) دستگاه نظارت

دفتر فني شركت عمران مجلسي

 

خ) تضمين شركت در مناقصه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه000/000/17ريال (هفده ميليون ريال)است كه بايد به صورت مشروحه زيرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:

-ضمانت نامه بانكي

تبصره : چك مسافرتي يا چك در گردش و چك شخصي به هر شكل ممكن قابل قبول نمي باشد مدت اعتبار ضمانتنامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و صادر شود.

 

د) نشاني دريافت اسناد:

اصفهان_ كيلومتر20 جاده مباركه _ بروجن_ شهر جديد مجلسي_ شركت عمران شهر جديد مجلسي

ذ) توضيحات:

چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستند مراتب را تا پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ4/12/93به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهاد، پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 4/12/93 مي باشد .

اسناد و مدارك مناقصه تنها به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر و بامهر امضاي مجاز تحويل خريدار خواهد شد.

در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراٌ برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتباٌ به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پيمانكارن اطلاع دهيد.

مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد و در صورتي كهمراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد گرديد.

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوت نامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با ساير اسناد تسليم شود.

 

ر)بازگشائی پاکات:

-كليه پيشنهادهاي واصله در كميسيون مناقصه در ساعت 10روزسه شنبه مورخ5/12/93 باز و خوانده ميشود.

-حضور يك نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادات آزاد است.

_دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات طبق قانون برگزاري مناقصات مختار است.

_هر گاه اطلاع حاصلشود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كردهاند طبق ماده 56 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتارخواهد شد.

_رفتار پيمانكاران در پاسخ بهدعوتنامه شركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردی منعكس مي شود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

 

-  پيمانكار موظف  به ارائه آناليز قيمت پيشنهادي خود مي باشد.

- كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده وپيشنهاد دهنده موظف است تاميزان كسورات مربوطه را از مراكز ذيصلاح استعلام نموده ودرقيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

- به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا بعد از مهلت مقرر تسليم و يا به صورت مشروط ، مخدوش و يا مبهم و... باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

– به قيمتهاي پيشنهادي هيچگونه مابه التفاوت حمل و هيچگونه تعديل و پيش پرداختي تعلق نخواهد گرفت و حجم كل قرارداد تا 25% قابل افزايش يا كاهش خواهد بود .

-كليه ضوابط مربوط به مسائل ايمني و حفاظت در كار به عهده پيمانكار خواهد بودو پيمانكار موظف است نسبت به بيمه نمودن كار موضوع پروژه به نفع شركت عمران اقدام ونموده و مدارك لازم را ارائه نمايد.

- پيمانكار موظف به ارائه تسويه حساب بيمه و ماليات در انتهاي كار خواهد بود.

- شرايط عمومي پيمان سازمان مديريت و برنامه ريزي بر قرارداد مورد نظرحاكم خواهدبود.

٭٭ ارائه گواهي ارزش افزوده ،كد اقتصادي ، شناسه ملي و ساير مدارك خواسته شده درپاكت ب الزامي مي باشد.

-كليه هزينه هاي چاپ آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.

-عمليات پيش بيني نشده در حين كار با ابلاغ كتبي كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

 

- داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سربسته لاك و مهر شده كه محتوي سه پاكت جداگانه ((الف))، ((ب)) و ((ج)) مي باشد به ترتيب بندهاي ذيل تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

- پاكت الف : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه

- پاكت ب : رونوشت مصدق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي كشور حاوي آخرين مشخصات دارندگان امضاي مجاز پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهدآور،گواهينامه احراز صلاحيت شركت حداقل پايه 5 راه و باند ،گواهينامه موديان مالياتي

-دعوت نامه شركت در مناقصه

- پاكت ج : برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوط تكميل شده باشد همراه با آناليز قيمت پيشنهادي.

 

س)نشاني محل تسليم پيشنهادها :

شهراصفهان_كيلومتر20جاده مباركه بروجن_ شهرجديدمجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي تلفن :   03152472733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           شركت عمران شهر جديد مجلسي

                                                                                                                     محمدرضا احمدي

                                                                                                         نائب رئيس هيات مديره و مدير عامل                                                                     

 

دريافت مناقصه شماره