دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 19:53
مناقصه اجرای محوطه سازی سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی (قطعه های شماره4 و 5) (1394/12/8)

اجراي محوطه سازي سايت مسكن مهر شهر جديد مجلسي (قطعه هاي شماره4 و 5)

 

                                                                             بسمه تعالي

 

دعوتنامه شركت در مناقصه

 

 

شركت/ پيمانكار...

 

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد اجراي محوطه سازي سايت مسكن مهر شهر جديد مجلسي را بصورت تهاتر با زمين يا واحد تجاري ، از طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83  به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.

الف) موضوع كار

موضوع كار عبارتست از: اجراي محوطه سازي سايت مسكن مهر شهر جديد مجلسي(قطعه هاي شماره چهار و پنج) بصورت70 %  تهاتر با زمين و واحدتجاري ساخته شده بر اساس شرايط مندرج در ذيل

ب) زمان اجراي كار

از تاريخ نخستين صورتجلسه تحويل كارگاه( بعدد) 9 ( بحروف ) نه ماه خورشيدي پيش بيني شده است .

پ) مبلغ برآورد هزينه اجراي كار

 

مبلغ اوليه برآوردهزينه اجراي كار000/700/474/8 ريال (هشت ميليارد وچهارصد و هفتاد و چهار ميليون وهفتصدهزار ريال) بر اساس فهرست بهاي ابنيه و تاسيسات سال 1394 بدون احتساب تعديل، پيش پرداخت و مابه التفاوت مي باشد.

برآورد اوليه، نقشه و دتايل مربوطه به پيوست مي باشد.

تبصره: با توجه به تهاتري بودن اين مناقصه ، حداقل 30 % از مبلغ كل مطالبات قطعي شده برنده نهائي مناقصه ، واحد تجاري ساخته شده واقع در محله كوشش سايت558 واحدي( تجاري هاي ضلع جنوب شرقي) و 40 % زمين مسكوني به قيمت كارشناسي روز واقع در محله دانش واگذار گرديده و 30 % مابقي آن وجه نقد پرداخت مي گردد. 

 

ث) شرايط مناقصه

الف) با توجه به تهاتري بودن اين مناقصه، جهت انجام تهاتر( تبصره بند پ) پس از ارائه صورت وضعيت توسط پيمانكار(برنده مناقصه ) به كارفرما ، ازكل مطالبات قطعي شده هر صورت وضعيت 70 % بلوكه مي گردد تا پس از رسيدن مبلغ بلوكه شده به مبلغ مورد تهاتر، زمين و واحد تجاري ساخته شده به قيمت كارشناسي روزجهت تهاتر واگذار گردد.

ب) مورد تهاتر پس از واگذاري وتحويل به پيمانكاربا حفظ شرايط كاربري ومطابق شرايط شركت عمران مجلسي قابل واگذاري (فروش) به غير مي باشد.

 

ج) در صورت فسخ يا خاتمه پيمان ( ماده 46 يا 48 شرايط عمومي پيمان) پيمانكار اختيار تصميم گيري در خصوص زمين يا واحد ساخته شده مورد تهاتر را تماماً به شركت عمران مجلسي واگذار مي نمايد.

د) در صورت درخواست پيمانكار و تاييد كارفرما، پيمانكار مي تواند به جاي كل مطالبات قطعي شده صورت وضعيتها،معادل آن زمين يا واحد ساخته شده تحويل گيرد.

 

ت) مصالح

 

_ حمل مصالح مورد نياز تا پاي كاربرعهده پيمانكار است.

_ پيمانكار ملزم به تهيه مصالح مصرفي از منابع و معادن مورد تاييد كارفرما بوده و همچنين تغيير در محل تامين منابع و مصالح به واسطه تغيير در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز مي باشد.

ج) محل اجراي كار

اصفهان - کيلومتر 20 جاده مبارکه _ بروجن، شهر جديد مجلسی _ سايت مسكن مهر(قطعه شماره چهار و پنج )

 

چ) كارفرما و دستگاه مناقصه گزار

 شركت عمران شهر جديد مجلسي

ح) دستگاه نظارت

دفتر فني شركت عمران مجلسي

 

خ) تضمين شركت در مناقصه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه000/000/40ريال (چهل ميليون ريال) است كه بايد به صورت مشروحه زيرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:

- ضمانت نامه بانكي

تبصره : چك مسافرتي يا چك در گردش و چك شخصي به هر شكل ممكن قابل قبول نمي باشد مدت اعتبار ضمانتنامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و صادر شود.

د) نشاني دريافت اسناد :

اصفهان_ كيلومتر20 جاده مباركه _ بروجن_ شهر جديد مجلسي_ شركت عمران شهر جديد مجلسي-امور قراردادها

ذ) توضيحات:

چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستند مراتب را حداكثر تا ساعت 12روز دوشنبه مورخ 14/10/94  به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهاد، حداكثر تاساعت 13 روزسه شنبه مورخ 15/10/94 مي باشد .

اسناد و مدارك مناقصه تنها به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر و بامهر امضاي مجاز تحويل خريدار خواهد شد.

در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيرا" برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتبا" به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پيمانكارن اطلاع دهيد.

مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد و در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد گرديد.

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با ساير اسناد تسليم شود.

 

ر) بازگشائی پاکات:

-كليه پيشنهادهاي واصله در كميسيون مناقصه در ساعت 10روز چهارشنبه مورخ 16/10/94 باز و خوانده ميشود.

- حضور يك نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادات آزاد است.

_ دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات طبق قانون برگزاري مناقصات مختار است.

_ هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده اند طبق ماده 56 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتارخواهد شد.

_ رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه شركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردی منعكس مي شود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

 

-  پيمانكار موظف  به ارائه آناليز قيمت پيشنهادي خود مي باشد.

- كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده وپيشنهاد دهنده موظف است تاميزان كسورات مربوطه را از مراكز ذيصلاح استعلام نموده ودرقيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

- به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا بعد از مهلت مقرر تسليم و يا به صورت مشروط ، مخدوش و يا مبهم و... باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

– به قيمتهاي پيشنهادي هيچگونه مابه التفاوت حمل و هيچگونه تعديل و پيش پرداختي تعلق نخواهد گرفت و حجم كل قرارداد تا 25% قابل افزايش يا كاهش خواهد بود .

-كليه ضوابط مربوط به مسائل ايمني و حفاظت در كار به عهده پيمانكار خواهد بود و پيمانكار موظف است نسبت به بيمه نمودن كار موضوع پروژه به نفع شركت عمران اقدام نموده و مدارك لازم را ارائه نمايد.

- پيمانكار موظف به ارائه تسويه حساب بيمه و ماليات در انتهاي كار خواهد بود.

- شرايط عمومي پيمان سازمان مديريت و برنامه ريزي بر قرارداد مورد نظرحاكم خواهدبود.

٭٭ ارائه گواهي ارزش افزوده، صورتهاي مالي رسيدگي شده، كد اقتصادي ، شناسه ملي و ساير مدارك خواسته شده درپاكت ب الزامي مي باشد.

-كليه هزينه هاي چاپ آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.

-عمليات پيش بيني نشده در حين كار با ابلاغ كتبي كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

 

- داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سربسته لاك و مهر شده كه محتوي سه پاكت جداگانه ((الف))، ((ب)) و ((ج)) مي باشد طبق شرايط مناقصه پيوست در زمان مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد.

 

س) نشاني محل تسليم پيشنهادها :

شهراصفهان-كيلومتر20جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

تلفن :   03152472733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      شركت عمران شهر جديد مجلسي

                                                                                                                     محمدرضا احمدي

                                                                                                         نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل                                               

                                                     

دريافت مناقصه شماره