پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:17
مناقصه اجرای محوطه سازی سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی (قطعه شماره یک) (1394/10/12)

اجراي محوطه سازي سايت مسكن مهر شهر جديد مجلسي (قطعه شماره يك)

 

شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد اجراي محوطه سازي سايت مسكن مهر شهر جديد مجلسي را بصورت تهاتر با زمين يا واحد ساخته شده از طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83  به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.

الف) موضوع كار

موضوع كار عبارتست از: اجراي محوطه سازي سايت مسكن مهر شهر جديد مجلسي(قطعه شماره يك) بصورت100 %  تهاتر با زمين يا واحدتجاري ساخته شده بر اساس شرايط مندرج در اين اسناد

ب) زمان اجراي كار

از تاريخ نخستين صورتجلسه تحويل كارگاه( بعدد) 6 ( بحروف ) شش ماه خورشيدي پيش بيني شده است .

پ) مبلغ برآورد هزينه اجراي كار

مبلغ اوليه برآورد هزينه اجراي كار000/000/806/3 ( سه ميليارد و هشتصد و شش ميليون ريال ) بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 1394 بدون احتساب تعديل، پيش پرداخت و مابه التفاوت مي باشد.

برآورد اوليه، نقشه و دتايل مربوطه به پيوست مي باشد.

تبصره: با توجه به تهاتري بودن اين مناقصه50 % مبلغ كل مطالبات قطعي شده برنده نهائي مناقصه، واحد تجاري ساخته شده و 50 % ديگر آن، زمين به قيمت كارشناسي روز واگذار مي گردد. 

ث) شرايط مناقصه

الف) با توجه به تهاتري بودن اين مناقصه ، جهت انجام تهاتر( تبصره بند پ) پس از ارائه صورت وضعيت توسط پيمانكار(برنده مناقصه ) به كارفرما ، كل مطالبات قطعي شده هر صورت وضعيت بلوكه مي گردد تا پس از رسيدن مبلغ بلوكه شده به مبلغ مورد تهاتر، زمين يا واحد تجاري ساخته شده به قيمت كارشناسي روزجهت تهاتر واگذار گردد.

ب) مورد تهاتر پس از واگذاري وتحويل به پيمانكاربا حفظ شرايط كاربري ومطابق شرايط شركت عمران مجلسي قابل واگذاري (فروش) به غير مي باشد.

ج) در صورت فسخ يا خاتمه پيمان ( ماده 46 يا 48 شرايط عمومي پيمان) پيمانكار اختيار تصميم گيري در خصوص زمين يا واحد ساخته شده مورد تهاتر را تماماً به شركت عمران مجلسي واگذار مي نمايد.

ت) مصالح

_ حمل مصالح مورد نياز تا پاي كاربرعهده پيمانكار است.

_ پيمانكار ملزم به تهيه مصالح مصرفي از منابع و معادن مورد تاييد كارفرما بوده و همچنين تغيير در محل تامين منابع و مصالح به واسطه تغيير در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز مي باشد.

ج) محل اجراي كار

اصفهان - کيلومتر 20 جاده مبارکه _ بروجن، شهر جديد مجلسی _ سايت مسكن مهر(قطعه شماره يك)

چ) كارفرما و دستگاه مناقصه گزار

 شركت عمران شهر جديد مجلسي

ح) دستگاه نظارت

دفتر فني شركت عمران مجلسي

خ) تضمين شركت در مناقصه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه000/000/50ريال (پنجاه ميليون ريال)است كه بايد به صورت مشروحه زيرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:

- ضمانت نامه بانكي

تبصره : چك مسافرتي يا چك در گردش و چك شخصي به هر شكل ممكن قابل قبول نمي باشد مدت اعتبار ضمانتنامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و صادر شود.

د) نشاني دريافت اسناد :

اصفهان_ كيلومتر20 جاده مباركه _ بروجن_ شهر جديد مجلسي_ شركت عمران شهر جديد مجلسي-امور قراردادها

ذ) توضيحات:

چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستند مراتب را حداكثر تا ساعت 13روز يكشنبه مورخ 22/9/94  به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهاد، حداكثر تاساعت 13 روز يكشنبه مورخ 22/9/94 مي باشد .

اسناد و مدارك مناقصه تنها به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر و بامهر امضاي مجاز تحويل خريدار خواهد شد.

در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيرا" برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتبا" به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پيمانكارن اطلاع دهيد.

مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد و در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد گرديد.

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با ساير اسناد تسليم شود.

ر) بازگشائی پاکات:

-كليه پيشنهادهاي واصله در كميسيون مناقصه در ساعت 10روز دوشنبه مورخ 23/9/94 باز و خوانده ميشود.

- حضور يك نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادات آزاد است.

_ دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات طبق قانون برگزاري مناقصات مختار است.

_ هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده اند طبق ماده 56 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتارخواهد شد.

_ رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه شركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردی منعكس مي شود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

-  پيمانكار موظف  به ارائه آناليز قيمت پيشنهادي خود مي باشد.

- كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده وپيشنهاد دهنده موظف است تاميزان كسورات مربوطه را از مراكز ذيصلاح استعلام نموده ودرقيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

- به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا بعد از مهلت مقرر تسليم و يا به صورت مشروط ، مخدوش و يا مبهم و... باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

– به قيمتهاي پيشنهادي هيچگونه مابه التفاوت حمل و هيچگونه تعديل و پيش پرداختي تعلق نخواهد گرفت و حجم كل قرارداد تا 25% قابل افزايش يا كاهش خواهد بود .

-كليه ضوابط مربوط به مسائل ايمني و حفاظت در كار به عهده پيمانكار خواهد بود و پيمانكار موظف است نسبت به بيمه نمودن كار موضوع پروژه به نفع شركت عمران اقدام نموده و مدارك لازم را ارائه نمايد.

- پيمانكار موظف به ارائه تسويه حساب بيمه و ماليات در انتهاي كار خواهد بود.

- شرايط عمومي پيمان سازمان مديريت و برنامه ريزي بر قرارداد مورد نظرحاكم خواهدبود.

٭٭ ارائه گواهي ارزش افزوده، صورتهاي مالي رسيدگي شده كد اقتصادي ، شناسه ملي و ساير مدارك خواسته شده درپاكت ب الزامي مي باشد.

-كليه هزينه هاي چاپ آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.

-عمليات پيش بيني نشده در حين كار با ابلاغ كتبي كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

- داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سربسته لاك و مهر شده كه محتوي سه پاكت جداگانه ((الف))، ((ب)) و ((ج)) مي باشد طبق شرايط مناقصه پيوست در زمان مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد.

س) نشاني محل تسليم پيشنهادها :

شهراصفهان-كيلومتر20جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي

تلفن :   03152472733

                                                                                                                                                                 شركت عمران شهر جديد مجلسي

                                                                                                                     محمدرضا احمدي

                                                                                                         نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل                                              

دريافت مناقصه شماره 1