سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 22:15

اجرای عملیات خاکی و محوطه سازی پارک محله دانش

به منظورتوسعه امکانات رفاهی ویژه شهروندان شرکت عمران اقدام به محوطه سازی پارک محله دانش با مشخصه ذیل نمود
مساحت پارک:حدود8 هکتار
مبلغ قرارداد:7/925/000/000ریال


   1397/3/13 08:07