پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:55
مناقصه اجرای عملیات خاکی، جدول گذاری ، بلوک فرش وآسفالت مجموعه فرهنگسرای میدان کوثر شهر جدید مجلسی (1394/12/8)

اجراي عمليات خاكي، جدول گذاري ، بلوك فرش وآسفالت مجموعه فرهنگسراي ميدان كوثر شهر جديد مجلسي

 

 

بسمه تعالي

دعوتنامه شركت در مناقصه

 

شركت/ پيمانكار

       شركت عمران شهرجديد مجلسي درنظردارد اجراي عمليات خاكي، جدول گذاري ، بلوك فرش وآسفالت مجموعه فرهنگسراي ميدان كوثر شهر جديد مجلسي رااز طريق مناقصه طبق قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 به پيمانكار واجد شرايط واگذارنمايد.

 الف) موضوع كار

موضوع كار عبارتست از اجراي عمليات خاكي، جدول گذاري ، بلوك فرش وآسفالت مجموعه فرهنگسراي ميدان كوثر شهر جديد مجلسي

ب) زمان اجراي كار

از تاريخ نخستين صورتجلسه تحويل كارگاه پنج ماه خورشيدي پيش بيني شده است .

پ ) مبلغ برآورد هزينه اجراي كار

مبلغ اوليه برآورد هزينه اجراي كار 000/000/270/3ريال( سه ميلياردودويست وهفتاد ميليون ريال) بر اساس فهرست بهاي راه و باند  و ابنيه سال1393 بدون احتساب تعديل و پيش پرداخت مي باشد.

ت) مصالح

_ تهيه و حمل مصالح مورد نياز تا پاي كاربرعهده پيمانكار است.

 _ پيمانكار ملزم به تهيه مصالح مصرفي از منابع و معادن مورد تاييد بوده و همچنين تغيير در محل تامين منابع و مصالح به واسطه تغيير در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز مي باشد.

-پيمانكار موظف مي باشد قبل از اجراي كارمصالح مصرفي را به تائيد دستگاه نظارت برساند.

ث) خريد اسناد:

جهت خريد اسناد مبلغ 000/150 ريال به حساب شماره 2173690213002 بانك ملي شعبه مجلسي واريز گردد.

ج) محل اجراي كار

کيلو متر 20 جاده مبارکه - بروجن - شهر جديد مجلسی- ميدان كوثر - مجموعه فرهنگسرا

چ) كارفرما و دستگاه مناقصه گزار

 شركت عمران شهر جديد مجلسي

ح) دستگاه نظارت

دفتر فني شركت عمران مجلسي

خ) تضمين شركت در مناقصه

مبلغ تضمين شركت درمناقصه 000/000/17 (هفده ميليون ريال) است كه بايد به صورت مشروحه زيرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:

 

ضمانت نامه بانكي

تبصره : چك مسافرتي ،چك در گردش ،چك شخصي وياچك به هر شكل ممكن قابل قبول نمي باشد مدت اعتبار ضمانتنامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و صادر شود.

 

ذ) نشاني محل فروش اسناد

اصفهان_ كيلومتر20 جاده مباركه _ بروجن_ شهر جديد مجلسي_ شركت عمران شهر جديد مجلسي

ز) توضيحات

چنانچه پس از خريد اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستند مراتب را تا آخر وقت اداري روزيك شنبه مورخ 30/6/93 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهاد، پايان وقت اداري  روزيك شنبه مورخ 30/6/93 مي باشد .

اسناد و مدارك مناقصه تنها به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر و بامهر امضاي مجاز تحويل خريدارخواهد شد.

در صورتيكه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراٌ برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتباٌ به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پيمانكارن اطلاع دهيد. مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد و در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد گرديد.

- مدت اعتبار پشنهادات سه ماه مي باشد.

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوت نامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با ساير اسناد تسليم شود.

س)بازگشائی پاکات:

-كليه پيشنهادهاي واصله در كميسيون مناقصه در ساعت 10 روزدوشنبه مورخ31/6/93 باز وخوانده ميشود.

 

ش) شرايط مناقصه:

-حضور يك نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادات آزاد است.

_ دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.

_ هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده اند طبق ماده 56 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتارخواهد شد.

_ رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه شركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردی منعكس مي شود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

 

-  پيمانكار موظف  به ارائه آناليز قيمت پيشنهادي خود مي باشد.

- كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده وپيشنهاد دهنده موظف است تاميزان كسورات مربوطه را از مراكز ذيصلاح استعلام نموده ودرقيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد

- به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا بعد از مهلت مقرر تسليم و يا به صورت مشروط ، مخدوش و يا مبهم و... باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

به قيمتهاي پيشنهادي هيچگونه مابه التفاوت حمل و هيچگونه تعديل و پيش پرداختي تعلق نخواهد گرفت و حجم كل قرارداد تا 25% قابل افزايش يا كاهش خواهد بود .

-كليه ضوابط مربوط به مسائل ايمني و حفاظت در كار به عهده پيمانكار خواهد بودو پيمانكار موظف است نسبت به بيمه نمودن كار موضوع پروژه به نفع شركت عمران اقدام ونموده و مدارك لازم را ارائه نمايد.

- هزينه هاي درج آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

- شرايط عمومي پيمان سازمان مديريت و برنامه ريزي بر قرارداد مورد نظرحاكم خواهدبود.

- داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سربسته لاك و مهر شده كه محتوي سه پاكت جداگانه ((الف))، ((ب)) و ((ج)) مي باشد به ترتيب بندهاي مندرج در شرايط مناقصه تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

- پاكت الف : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه

- پاكت ب : رونوشت مصدق اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور حاوي آخرين تغييرات مشخصات دارندگان امضاي مجاز پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهدآور،گواهينامه احراز صلاحيت و رتبه بندي شركت حداقل پايه پنج رشته راه و باند، سوابق اجرائي مرتبط با موضوع مناقصه همراه با قراردادهاي منعقد شده مربوطه آن

- دعوتنامه شركت در مناقصه به انضمام كليه اسناد و مدارك و نقشه هاي مهر و امضاء شده توسط پيمانكار

- در صورتي كه مشخصات ارسالي در پاكت ب مورد تائيد دستگاه مناقصه گذار نبوده ومناقصه گر صلاحيت لازم وتوانائي انجام عمليات موضوع پيمان رادارا نباشد پاكت ج باز نخواهد شد .

- پاكت ج : برگ پيشنهاد قيمت به انضمام فرمهاي تكميل شده تجزيه بهاي پيوست

-  دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات طبق قانون برگزاري مناقصات مختار است

نشاني محل تسليم پيشنهادها :

شهر اصفهان_ كيلومتر 20جاده مباركه بروجن_ شهر جديد مجلسي بلوار ارم، شركت عمران شهر جديد مجلسي تلفن2-03152472211  

 

 

 

 

 

                                                                                                          شركت عمران شهر جديد مجلسي

                                                                                                                 مهندس محمدرضا احمدي

دريافت مناقصه شماره