دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 04:52

اجرای عملیات آماده سازی پارک کارتینگ شهر جدید مجلسی

اجرای عملیات آماده سازی پارک کارتینگ شهر جدید مجلسی به مساحت 15000 متر مربع 
و به ارزشی بالغ بر 5.000.000.000 ریال در حال انجام می باشد.
پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر30درصد می باشد.
   1395/12/4 11:38