جمعه 26 مهر 1398 10:03

اجرای عملیات آماده سازی و جدول گذاری محل جدید چهارشنبه بازار و اطراف هنرستان فرشچیان

اجرای عملیات آماده سازی و جدول گذاری محل جدید چهارشنبه بازار و اطراف هنرستان فرشچیان واقع در محله هنر با مساحت ۱۵۰۰۰ مترمربع توسط شرکت عمران شهر جدید مجلسی.

   1398/7/17 14:17