پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:14
مناقصه اجرای عملیات آماده سازی فاز 3و4 فولاد ومحورمیانی محله سپهر (1396/11/11)
 
                                                                                              بسمه تعالي
    اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان
     باسلام
         احتراما خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به درج آگهي مناقصه به شرح ذيل، در دو نوبت درصفحه آخرو در قطع 8/1در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار استان اقدام نمايند
                                                                                                                                                    شهرام مجيدي                                                                                                                                                                                       نایب رئيس هيات مديره ومدير عامل

( عمومي  آگهي فراخوان مناقصه )
شركت عمران شهر جديد مجلسي در نظر دارد مناقصه عمومي اجراي عمليات آماده سازي فاز3و4 فولاد و محور مياني محله سپهر شهر جديد مجلسي بصورت100% تهاتربازمين يا واحدساخته شده ، به شماره فراخوان 200961397000016 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني www.setadiran.ir  بشرح زير برگزار نمايد:
 
شرايط مناقصه گر مدت زمان قرارداد مبلغ ضمانتنامه
 شركت در مناقصه
برآورد اوليه(ريال) عنوان پروژه
شخصيت حقوقي داراي حداقل پايه 5 در رشته راه و باندو ابنيه  
9 ماه
 
 
380/000/000 ريال
 
7/409/525/000
براساس فهارس بهاي راه و باند وابنيه سال 1396
اجراي عمليات آماده سازي فاز3و4 فولادومحور مياني محله سپهر شهر جديد مجلسي بصورت 100% تهاتر
 
 
- تاريخ انتشار مناقصه درسايت مذكور : 96/11/4
-  شرايط زماني دريافت اسناد مناقصه ازسامانه:  حداكثرتاساعت 19 روز شنبه مورخ 96/11/14
-  مهلت زماني ارائه پيشنهادات :  حداكثرتاساعت 14 روزچهارشنبه مورخ 96/11/25
- زمان بازگشائي پاكات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/11/28
 -  نشاني كارفرما : اصفهان- كيلومتر20 جاده  مباركه  بروجن -  شهر جديد  مجلسي - بلوار ارم  شركت عمران مجلسي     
            تلفن:03152472733                           دورنگار52472214-031                             كد پستي45775-86316              
 سايت اينترنتي WWW.majlessi-ntoir.gov.ir
 كليه هزينه هاي چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
                                                                                                       شركت عمران شهر جديد مجلسي