دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 04:52

اجرای عملیات آماده سازی سایت گردشگری ، جهانگردی شهرجدید مجلسی

اجرای عملیات آماده سازی، محوطه سازی و دیوارکشی سایت گردشگری ، جهانگردی در شهرجدید مجلسی
با مساحت 14 هکتارو هزینه ای بالغ بر 47.000.000.000 ریال

   1395/12/9 14:26