جمعه 28 تیر 1398 04:16
مناقصه اجرای باقی مانده عملیات آماده سازی محله هنر وسایر معابر متفرقه سطح شهر جدید مجلسی بصورت تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده (1394/12/8)

اجراي باقي مانده عمليات آماده سازي محله هنر وساير معابر متفرقه سطح شهر جديد مجلسي بصورت تهاتر با زمين يا واحد ساخته شده

 

موضوع كار عبارتست از: اجراي باقي مانده عمليات آماده سازي محله هنر وساير معابر متفرقه سطح شهر جديد مجلسي بصورت تهاتر با زمين يا واحد ساخته شده

ب) زمان اجراي كار

از تاريخ نخستين صورتجلسه تحويل كارگاه( بعدد) 6 ( بحروف ) شش ماه خورشيدي پيش بيني شده است .

پ ) مبلغ برآورد هزينه اجراي كار

 

مبلغ اوليه برآورد هزينه اجراي كار000/000/200/3  ( سه ميليارد و دويست ميليون ريال ) بر اساس  فهرست بها راه و باند سال 1393 و نقشه و مشخصات پيوست مي باشد.

تبصره:كارفرما مي تواند بابت اجراي باقيمانده عمليات آماده سازي محله هنر و ساير معابر شهر (موضوع مناقصه) معادل 50 % مبلغ پيمان (ازمحل مطالبات قطعي شده برنده مناقصه) زمين يا واحد ساخته شده به قيمت كارشناسي روز واگذار نمايد.

 

ث )شرايط مناقصه

الف) با توجه به تهاتري بودن اين مناقصه ، جهت انجام تهاتر( تبصره بند پ) پس از ارائه صورت وضعيت توسط پيمانكار(برنده مناقصه ) به كارفرما ، از خالص مطالبات قطعي شده هر صورت وضعيت 50% درصد بلوكه مي گردد تا پس از رسيدن مبلغ بلوكه شده به مبلغ مورد تهاتر ، زمين يا واحد ساخته شده به قيمت كارشناسي روزجهت تهاتر واگذار گردد.

ب ) مورد تهاتر پس از واگذاري وتحويل به پيمانكاربا حفظ شرايط كاربري ومطابق شرايط شركت عمران مجلسي قابل واگذاري (فروش) به غير مي باشد.

ج) در صورت فسخ يا خاتمه پيمان ( ماده 46 يا 48 شرايط عمومي پيمان) پيمانكار اختيار تصميم گيري در خصوص زمين يا واحد ساخته شده مورد تهاتر را تماماً به شركت عمران مجلسي واگذار مي نمايد.

 

 

 

د) در صورت درخواست پيمانكار و تاييد كارفرما، پيمانكار مي تواند به جاي كل مطالبات قطعي شده صورت وضعيتها ، معادل آن زمين يا واحد ساخته شده تحويل گيرد.

 

ت) مصالح

 

_ حمل مصالح مورد نياز تا پاي كاربرعهده پيمانكار است.

_ پيمانكار ملزم به تهيه مصالح مصرفي از منابع و معادن مورد تاييد بوده و همچنين تغيير در محل تامين منابع و مصالح به واسطه تغيير در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز مي باشد.

ث) محل اجراي كار

اصفهان - کيلو متر 20 جاده مبارکه - بروجن، شهر جديد مجلسی

 

ج) كارفرما و دستگاه مناقصه گزار

 شركت عمران شهر جديد مجلسي

چ) دستگاه نظارت

دفتر فني شركت عمران مجلسي

ح) تضمين شركت در مناقصه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه000/000/17ريال (هفده ميليون ريال)است كه بايد به صورت مشروحه زيرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:

- ضمانت نامه بانكي

تبصره : چك مسافرتي يا چك در گردش و چك شخصي به هر شكل ممكن قابل قبول نمي باشد مدت اعتبار ضمانتنامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و صادر شود.

 

خ) نشاني دريافت اسناد :

اصفهان_ كيلومتر20 جاده مباركه _ بروجن_ شهر جديد مجلسي_ شركت عمران شهر جديد مجلسي

د) توضيحات:

چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستند مراتب را تا پايان وقت اداري روزپنجشنبه مورخ 9/11/93به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

آخرين مهلت تسليم پيشنهاد، ساعت 12روزپنجشنبه مورخ 9/11/93 مي باشد .

اسناد و مدارك مناقصه تنها به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر و بامهر امضاي مجاز تحويل خريدار خواهد شد. در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراٌ برنده شده و يا قرارداد منعقد نموده ايد و

 

 

 هنوز به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتباٌ به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پيمانكارن اطلاع دهيد.

مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مزبور مي باشد و در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرست معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد گرديد.

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوت نامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با ساير اسناد تسليم شود.

 

ز)بازگشائی پاکات:

-كليه پيشنهادهاي واصله در كميسيون مناقصه در ساعت 11روز شنبه مورخ11/11/93 باز و خوانده ميشود.

-حضور يك نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادات آزاد است.

_ دستگاه مناقصه در رد يك يا تمامي پيشنهادات طبق قانون برگزاري مناقصات مختار است.

_ هر گاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده اند طبق ماده 56 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني ، تاسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتارخواهد شد.

_ رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه شركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردی منعكس مي شود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

 

-  پيمانكار موظف  به ارائه آناليز قيمت پيشنهادي خود مي باشد.

- كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار بوده وپيشنهاد دهنده موظف است تاميزان كسورات مربوطه را از مراكز ذيصلاح استعلام نموده ودرقيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

- به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا بعد از مهلت مقرر تسليم و يا به صورت مشروط ، مخدوش و يا مبهم و... باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

– به قيمتهاي پيشنهادي هيچگونه مابه التفاوت حمل و هيچگونه تعديل و پيش پرداختي تعلق نخواهد گرفت و حجم كل قرارداد تا 25% قابل افزايش يا كاهش خواهد بود .

-كليه ضوابط مربوط به مسائل ايمني و حفاظت در كار به عهده پيمانكار خواهد بودو پيمانكار موظف است نسبت به بيمه نمودن كار موضوع پروژه به نفع شركت عمران اقدام ونموده و مدارك لازم را ارائه نمايد.

- پيمانكار موظف به ارائه تسويه حساب بيمه و ماليات در انتهاي كار خواهد بود.

- شرايط عمومي پيمان سازمان مديريت و برنامه ريزي بر قرارداد مورد نظرحاكم خواهدبود.

٭٭ ارائه گواهي ارزش افزوده ،كد اقتصادي ، شناسه ملي و ساير مدارك خواسته شده درپاكت ب الزامي مي باشد.

-كليه هزينه هاي چاپ آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.

-عمليات پيش بيني نشده در حين كار با ابلاغ كتبي كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

 

 

- داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سربسته لاك و مهر شده كه محتوي سه پاكت جداگانه ((الف))، ((ب)) و ((ج)) مي باشد به ترتيب بندهاي ذيل تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

- پاكت الف : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه

- پاكت ب : رونوشت مصدق اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور حاوي آخرين مشخصات دارندگان امضاي مجاز پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهدآور،گواهينامه احراز صلاحيت شركت حداقل پايه 5 راه و باند ،گواهينامه موديان مالياتي

-دعوت نامه شركت در مناقصه

- پاكت ج : برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوط تكميل شده باشد همراه با آناليز قيمت پيشنهادي.

 

س)نشاني محل تسليم پيشنهادها :

شهراصفهان_كيلومتر20جاده مباركه بروجن_ شهرجديدمجلسي- بلوار ارم- شركت عمران مجلسي                                   تلفن :   03152472733

 

                                                                                                                 شركت عمران شهر جديد مجلسي

                                                                                                                     محمدرضا احمدي

                                                                                                         نائب رئيس هيات مديره و مدير عامل                                                                     

                                                                                         

دريافت مناقصه شماره