سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 22:31

اتمام آسفالت و آماده سازی پروژه پارک کارتینگ شهر جدید مجلسی

اتمام آماده سازی و آسفالت پارک کارتینگ سایت مسکن مهر شهر مجلسی
به گزارش روابط عمومی شرکت این پارک در محله مهران شهر مجلسی توسط شرکت عمران با مساحت 13/860متر مربع احداث گردیده است
مساحت آسفالت معابر:5/850 متر مربع 
هزینه آسفالت:985/000/000 ریال
   1397/5/8 08:39